Üldandmed Kontakt Otsi

Üle 300 vastaja andis hinnangu Archimedese tegevustele

Sihtasutus Archimedes viis juunis ja juulis oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse. Oma arvustuse sihtasutuse tegevustele andis pisut üle 300 vastaja. Kõrgeima hinnangu said töötajate abivalmidus, usaldusväärsus ja kompetentsus ning hästi korraldatud infoüritused ja koolitused.

Teist korda toimunud asutuseülese kliendiküsitluse eesmärk oli saada hinnang traditsioonilistele tegevustele kui ka äsjalõppenud 2007-2013 programmiperioodi tegevustele eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli hariduskoostöö keskuse, Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri, Euroopa Noored Eesti Büroo, teadusele ja haridusele suunatud struktuuritoetuste rakendusüksuse ning kõrghariduse arenduskeskuse kliendid ning koostööpartnerid.

Kokku andis küsitluses sihtasutuse tegevustele hinnangu 302 vastajat, kellest enamus on Euroopa Liidu tõukefondide elluviijad, kõrg- ja ülikoolide töötajad, tudengid, stipendiaadid, noorsootöötajad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Rohkem kui pooled (58%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 16% on olnud Archimedesega seotud viimase kahe aasta jooksul.

Küsitlusele vastanud hindavad 10-palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide meelest abivalmid (9,05), usaldusväärsed (9,02), kompetentsed (8,98) ja kättesaadavad (8,84). Vastus kliendi saadetud küsimusele või tagasiside saadud dokumendile on 10palli süsteemis ammendav (8,53), kiire (8,52), ja selgelt arusaadav (8,52). Mõnevõrra madalamaid punkte saavad aga programmides ja tegevustes osalemise tingimuste arusaadavus (7,88) ning kasutajasõbralikkus (7,21). Archimedese korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused on vastajate meelest huvitavad (8,37), kasulikud (8,59) ja ka hästi korraldatud (8,98); infomaterjalid, trükised ja uuringud saavad 10palli skaalal samuti ühtlaselt positiivse hinnangu – neid hinnatakse huvitavateks (8,29), kasulikeks (8,53) ja lihtsalt arusaadavateks (8,41).

Lisaks palusime küsimustikus jagada Archimedesega seotud nii toredaid kui vähem toredaid kogemusi. Puudustest viidati korduvalt bürokraatiale, keerulistele euronõuetele, vastuolule seoses ühikuhindade rakendamisega ja pidevatele muutustele aruandluses. Plusspooltest jäid domineerima töötajate abivalmidus ja nende nõuanded, lisaks toodi kiiduväärt kogemusena välja Archimedese tasuta koolitused ja seminarid.

Muuhulgas viidati headele Archimedese tellitud välisriikide kõrghariduse turundusanalüüsile, aastaid tagasi toimunud, kuid siiani inspiratsiooni andvatele Euroopa Noorte koolitustele, võimalusele õpetajana nii ennast kui oma õpilasi arendada, eksperdiks saamise koolitusele, ESF programmide elluviijate kui ka struktuuritoetuste töötajate vastutulelikkusele.

Sihtasutusele anti ka soovitusi – meile soovitati teha rohkem koostööd potentsiaalsete sihtgruppidega ning väiksemate partneritega; kontrollida välismaiste koostööpartnerite tegevust; olla Eesti kõrghariduses suurem eestkõneleja ja eestvedaja kuivõrd administreerija; anda enam tagasisidet toetust mittesaanud taotlejatele. Viidati ka mitu korda sellele, et Archimedes katab mitmeid erinevaid valdkondi ning ühtsele tervikule on siiski raske hinnangut anda.

Küsitluse tulemused annavad meile võimaluse arendada oma seniseid tegevusi ning jätkata uut Euroopa Liidu programmiperioodi. Sihtasutus tänab kõiki, kes meid oma vastustega aitasid, hindab teie tagasisidet ning annab ka edaspidi endast Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parima.

Viimased uudised