Õpiränne üldhariduses

Erasmus+ programmi õpiränne pakub osalejatele õpirändevõimalusi ning toetab haridusasutuste ja teiste elukestva õppega seotud organisatsioonide arengut Euroopas. Erasmus+ õpirändes osalemine annab nii üldhariduse valdkonnas töötavatele inimestele kui üldhariduskoolide õpetajatele suurepärase võimaluse erialaseks enesetäiendamiseks ja oma teadmiste jagamiseks rahvusvahelises keskkonnas. Veelgi olulisem on aga rakendada Erasmus+ õpiränne organisatsiooni laiemate arengueesmärkide saavutamise ja pakutava hariduse kvaliteedi parandamise teenistusse.


Eesmärgid

 • Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine
 • Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine
 • Õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine
ProgrammijuhendTaotluskeskkondKvaliteedistandardid

Millest lähtuda Erasmus+ õpirände kavandamisel?

Õpirändeid korraldavad organisatsioonid peavad järgima ühiseid Erasmus+ õpirände kvaliteedistandardeid. Standardid on kehtestatud selleks, et ühelt poolt tagada kõigile osalejatele hea õpirändekogemus ja kindlustada planeeritud õpiväljundite saavutamine, teiselt poolt aidata organisatsioonidel saavutada seatud arengueesmärgid.

Millised on Erasmus+ programmi aluspõhimõtted?

Kaasamine ja mitmekesisus

Erasmus+ programmi raames õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevuse aspektides kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning peab tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peaks toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.

Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi vahendeid.

Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne ja põimitud õpiränne

Toetust saav organisatsioon peaks kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleks maksimaalselt kasutada programmi poolt pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi.


Kes saab esitada taotluse?

Osalemiskõlblikud organisatsioonid on üldhariduse valdkonnas õpet pakkuvad asutused või muud selles haridusvaldkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info

Üksikisikud toetust taotleda ei saa. Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumina. Konsortsium peab koosnema vähemalt kahest Eestis tegutsevast asutusest ning konsortsiumi koordinaator peab omama Erasmuse õpirände akrediteeringut. Individuaalselt taotlemisel akrediteeringut ei nõuta. 


Millised on õpirände sihtriigid?

Üldhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Kuidas saab taotleda toetust?

Iga asutus saab esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse haridusvaldkonna kohta. Õpirändetaotlused täidetakse eesti keeles. 

Õpirändeprojekte on kahte tüüpi: lühiajalised õpirändeprojektid ja akrediteeritud asutuste õpirändeprojektid.


Lühiajalised õpirändeprojektid 

on kõige lihtsam ja kiirem viis Erasmus+ programmis osalemiseks. Eelnev akrediteerimine pole vajalik, aga seatud on mitmed piirangud, näiteks osalejate arv ja projekti kestus.

Lühiajalised õpirändeprojektid läbivad kvaliteedihindamise.

Vaata lähemalt programmijuhend lk 100-101

Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektid 

on mõeldud neile üksikasutustele ja konsortsiumitele, mis soovivad korraldada õpirännet süsteemselt ja omavad pikaajalisi eesmärke. Eelnevalt on vajalik läbida akrediteerimise protsess. Lähemalt akrediteeringu taotlemisest.

Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektide puhul kvaliteedihindamist ei toimu.

Vaata lähemalt programmijuhend lk 97-100


Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda?

Haridustöötajate õpiränne

 • Töövarjutamine (2-60 päeva)

 • Õpetamine välisriigis (2-365 päeva)

 • Kursustel ja koolitustel osalemine (2-30 päeva)
  Loe lähemalt

Õppijate õpiränne

 • Rühmaviisiline õpiränne (2-30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õppijat)

 • Lühiajaline õpiränne (10-29 päeva)

 • Pikaajaline õpiränne (30-365 päeva)
  Loe lähemalt

 Muud asutuse tööd toetavad tegevused
 • Kutsutud väliseksperdid (2-60 päeva)

 • Õpetajapraktikandi vastuvõtmine (10-365 päeva)

 • Ettevalmistavad lähetused

 

Kõikide õpirännete korraldamisel on võimalik rakendada põimitud õpirännet (blended mobility).

Loe lähemalt erinevate tegevusvõimaluste kohta programmijuhendist.


Millised on õpirändeprojekti võimalikud kululiigid?

 • korralduskulu

 • reisikulu
 • elamiskulu
 • kursusetasu
 • vähemate võimalustega osaleja lisatoetus
 • ettevalmistav lähetus
 • toetus keeleliseks ettevalmistuseks (teatud tingimustel)


Rahastusreeglid Vahemaa kalkulaator

Kuidas toimub õpirändeprojekti taotlemine?

Ettevalmistus


TaotlemineHindamineLepingu sõlmimine

Kui sul veel pole, siis loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenuse „EU Login“ lehel

Registreeri oma asutus/kontrolli, kas juba omate OID koodi.

Leia taotluskeskkonnast õige taotlusvorm, tutvu küsimustega.

Enne taotluse täitma asumist tutvu kindlasti projekti tingimuste, rahastusreeglite ning hindamiskriteeriumitega.

Uuri, kas agentuur on korraldamas koolitusi taotlejatele või on võimalik mõne toimunud ürituse salvestust vaadata.

Muuda taotluskeskkond eestikeelseks.

Täida taotlus eesti keeles.

Esita taotlus õigeks tähtajaks.

Oota kuni agentuuri töötajad ja valdkonna eksperdid taotlust hindavad.

Esmalt tehakse taotlustele tehniline kontroll, võimalik on tehnilisi puudusi kõrvaldada (nt taotlusel puudus nõutud lisa)

Sisulisel hindamisel lähtutakse programmijuhendis paika pandud hindamiskriteeriumitest.

Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Vastavalt hindamistulemustele moodustub taotlustest pingerida.

Vastavalt hindamistulemustele moodustub taotlustest pingerida.

Pingerea alusel teeb valikukomisjon agentuurile ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte.

Peale rahastusotsuse kinnitamist teatatakse kõigile taotlejatele otsusest kirjalikult.

Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping ja taotlejast saab toetusesaaja.

Õpirändeprojekti lepingu alusel tehakse ettemakse 80%.