Euroopasisene õpiränne kõrghariduses

Õpirändeprojektid võimaldavad tudengitel, äsjalõpetanutel, õppejõudududel ja teistel kõrgkooli töötajatel omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi rahvusvahelises keskkonnas ning oma teadmisi edasi anda.


Eesmärgid

 • Panustamine Euroopa haridusmaastiku loomisesse
 • Hariduse ja teaduse vahelise sideme tugevdamine
 • Kõigi valdkondade tudengite kriitilise mõtlemisvõime kasvatamine
 • Tööhõive võimaluste suurendamine, sotsiaalne ja ühiskonda kaasatus ning innovatsioon ja keskkonna kestlikkus
 • Anda igale tudengile võimalus osaleda õpirändes kas õppimise või praktika eesmärgil
 • Anda õppejõududele (sealhulgas kutsutavatele ekspertidele) rahvusvaheline õpetamise kogemus ning töötajatele rahvusvaheline enesetäiendamise võimalus
 • Kasvatada rahvusvaheliste ja valdkondade üleste õppekavade arendust ning uuenduslikke viise õppimiseks ja õpetamiseks

Mis on prioriteedid?

Euroopa Liidu hariduspoliitilistest suunistest lähtuvalt jagunevad põhiteemad kaheks: horisontaalsed ehk programmiülesed ja valdkondlikud. Põhiteemad on otseselt seotud ka Eesti hariduse sihtidega.

Programmijuhend Taotluskeskkond

Programmiülesed põhiteemad

Kaasav Erasmus+

Erasmus+ programmi raames õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevuse aspektides kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning peab tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peaks toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.

Roheline Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi vahendeid.

Digitaalne Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peaks kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleb kasutada programmi poolt pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi selleks, et tagada õpirännete ja partnerlussuhete digitaalne haldamine.

Kes on osapooled ja milliste riikidega saab koostööd teha?

Õpirännata on võimalik programmiriikidesse - kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.
Lisaks on programmi rahvusvahelise osa alt võimalik teha õpirändeid kõigisse teistesse maailma riikidesse.


Kui kaua projekt kestab?

Projekti kestus saab olla 26 kuud, 2021. aasta projektidel 01.09.2021-31.10.2023


Milliseid tegevusi saab teha?

Üliõpilaste ja äsjalõpetanute füüsilised või põimitud vahetusõpingud ja praktika

 • füüsilise õpirände kestus 2-12 kuud

 • põimitud õpirände puhul füüsiline osa 5-30 päeva, virtuaalsel osal kestusnõudeid pole. Põimitud õpiränne peab osaleja andma vähemalt 3 EAP

 • äsjalõpetanud saavad praktikal osaleda 12 kuu jooksul peale õpingute lõppu

 • ühes õppeastmes on võimalik Erasmus+ õpirändes osaleda kokku 12 kuud, sellesse arvestusse kuulub ka äsjalõpetanu õpiränne

Töötajate füüsilised või põimitud lähetused õpetamise (sealhulgas kutsutavad eksperdid) ning enesetäiendamise eesmärgil

 • Töötajate õpiränded programmiriikide vahel (v.a. sissekutsutavad eksperdid) kestusega 2 päeva kuni 2 kuud. Minimaalse kestuse puhul peavad tööpäevad olema järjestikused päevad. Lisanduvad reisipäevad.
 • Töötajate õpiränded partnerriikidesse- kestusega 5 päeva kuni 2 kuud. Minimaalse kestuse puhul peavad tööpäevad olema järjestikused päevad. Lisanduvad reisipäevad.
 • Õpetamise eesmärgil õpirännetele kehtib minimaalne kestusnõue 8h õpetamist nädalas. Kui õpiränne kestab üle nädala, peab töötundide arv olema proportsionaalne õpirände mittetäieliku töönädalaga.
 • Kui õpiränne on kombinatsioon õpetamisest ja koolitusest, kehtib õpetamise osale miinimumnõudena 4h õpetamist nädalas.
 • Sissekutsutavate ekspertide puhul on minimaalne õpirände kestusnõue 1 päev, neile õpetamise tundide minimaalne kestusnõue ei kehti

Doktorantide lühiajalised õpiränded

 • kestusega 5-30 päeva. Selline õpiränne võib aga ei pea sisaldama virtuaalset osa.

Põimitud intensiivkursused (ehk BIP) tudengitele või töötajatele

 • intensiivprogramm vähemalt kolme Erasmus+ hartat omava kõrgharidusasutuse vahel asukohtadega kolmes erinevas programmiriigis

 • füüsilise osa kestusnõue on 5-30 päeva, virtuaalsele osale kestusnõuet pole

 • kursuse grupisuurus on 15-20 osalejat

 • kursus peab osalevale tudengile andma vähemalt 3 EAP

 • kursuse veebiosa peab olema ühine ja toimuma samal ajal kogu kursusel osalevale grupile, see ei saa olla individuaalne.


 • Lisatoetused osalejatele rohelise reisimisviisi eelistamise korral
 • Lisatoetused vähemate võimalustega tudengitele, nii õppimise kui praktika eesmärgil õpirännete korral
 • Lisatoetus erivajadustega osalejatele (lisakulude katmine kuni 100% ulatuses)
 • Praktikandi lisatoetus
 • Eesti Vabariigi lisatoetus õpirändes osalevale tudengile ja äsjalõpetanule
 • Lisatoetused saavad olla kumuleeruvad ehk praktikale minev tudeng saab saada praktikandi ja vähemate võimalustega osaleja lisatoetuseid, Eesti Vabariigi lisatoetust ning rohelise reisi toetust
 • Kuni 20% eraldatud toetusest on võimalik kasutada õpiränneteks programmiriikidest väljapoole ehk rahvusvaheliseks õpirändeks. Võimalikud on nii tudengite kui äsjalõpetanute vahetusõpingud ja praktika ning töötajate õpiränne õpetamise või enesetäiendamise eesmärgil.
 • NB! 2021 projektist võib teha ainult Eestist välja suunduvaid rahvusvahelisi õpirändeid, sissetulevad ei ole lubatud.


Loe lähemalt erinevate tegevusvõimaluste kohta programmijuhendist


RahastusreeglidVahemaa kalkulaator