Üldandmed Kontakt Otsi

Programmi Primus konkursikomisjon valis 2010.aasta preemiakandidaadid

19. jaanuaril kogunes Primuse kontorisse 2010. aasta programmi parimate valimiseks konkursi komisjon. Programm Primus tunnustab igal aastal tublimaid nende silmapaistvate tulemuste eest. Kõigi esitatud taotluste hulgast valiti välja preemiakandidaadid.

Eduka õppija preemia, mis jaguneb kolmeks alamkategooriaks:

1) Aasta õppiv õppejõud

Esitati üksteist taotlust. Komisjon valis välja neli kandidaati: Ülle Sihver Eesti Maaülikoolist, Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemiast, Antonina Zguro Tallinna Tehnikaülikoolist ja Karl Kruusamäe Tartu Ülikoolist.

Kandidaadid on aktiivselt osalenud programmi koolitustel ja on parimad „näited elukestvast õppijast“. Kandidaadid on täiendanud oma teadmisi kõrgkooli- ja erialadidaktikas, välja töötanud uusi koolituskursusi, jaganud omandatud teadmisi kolleegidega, korraldades täienduskoolitusi nii oma kolleegidele kui doktorantidele, olles nii koolituse korraldaja, koolitaja kui ka õppuri rollides. Samuti on kandidaadid korraldanud ja viinud läbi koolitusi ja seminare ainekavade, moodulite analüüsimiseks ning hindamismeetodite- ja kriteeriumite kirjeldamiseks, VÕTA põhimõtete selgitamiseks.

2) Aasta õppejõudude koolitaja

Esitati seitse taotlust. Komisjon valis välja neli kandidaati: Lauri Lihtmaa Eesti Maaülikoolist, Inga Vau Infotehnoloogia Kolledžist, Larissa Jõgi Tallinna Ülikoolist ja Piret Kärtner Tartu Ülikoolist.

Kõik kandidaadid on osalenud erinevate ainedidaktiliste kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel. Osalejad on oma tagasisides nende poolt läbiviidud koolitustele välja toodud kursuste terviklikkust ja õppematerjali läbimõeldud käsitlust, eluliste näidete rohkust, koolitajate tolerantset suhtumist ja tihedat ning oskuslikku auditooriumiga suhtlemist, head tagasidet õppijatele, väga läbimõeldud metoodikat ning sobivate võtete kasutamist. Kandidaatide poolt läbiviidud kursusi saab nimetada sellisteks, mis panevad osalevatel õppejõududel silmad särama ning annavad teadmisi, enesekindlust ja ideid paremaks ning tulemuslikumaks õpetamiseks ja juhendamiseks.

3) Aasta koolitussõbralikum kõrgkool ja/või selle struktuuriüksus

Esitati neli kõrgkooli ja kaks kõrgkooli struktuuriüksuse taotlust. Komisjon valis välja kolm kandidaati: Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond.

Kandidaadid on programmi Primus raames süstemaatiliselt ja tõhusalt tegelnud oma õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisega ning on oma õppejõudude koolitusel pööranud tähelepanu praegu väga aktuaalsetele ja lahendusi nõudvatele teemadele nagu üliõpilaste uurimistööde ja nende juhendamise kvaliteet, õppepraktika juhendamine ja selle kvaliteet, erialadidaktika jm.

Programmi toetusel rakendunud õppekavaarenduse edulugude koostööpreemia

Esitati kaheksa preemiataotlust. Komisjon valis välja viis kandidaati: Eesti Lennuakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli väikelaevaehituse õppekava, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekava, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogiatehnikute ja õdede õppekava ning Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste Instituudi õppekavade arendamine.

Kandidaadid on arendanud oma õppekavasid süstemaatiliselt koostöös teiste kõrgkoolide ja tööandjatega. Õppekavade arendamiseks on moodustatud õppekavade nõukogud, mis keskenduvad õppekavadel toimuva õppe kvaliteedi analüüsimisele ning väljundipõhise õppekavaarendamise toetamisele. Kandidaadid on korraldanud väljundipõhise õppe arendamiseks koostööseminare erinevate partneritega õpiväljundite ja hindamiskriteeriumide sõnastamiseks ning väljundipõhise hindamise aruteluks.

Parima partneri valimine

Parima partneri kandidaatidena valiti välja viis partnerit: Infotehnoloogia Kolledž, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ja Tallinna Ülikool.

Kandidaadid on programmi tegevustes endale võetud ülesanded ja kohustused täitnud ja enamgi veel. Eelarve ei ole küll mitte küll 100%liselt täidetud, kuid see on kasutud eesmärgipäraselt. Kandidaadid peavad kinni programmi rakendamise tähtaegadest, esitavad nõuetele vastavaid dokumente sh väljamakse taotlusi, osalevad aktiivselt programmi tegevustes ja üritustel ning täidavad hästi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi teavitusnõudeid teavitades programmi võimalustest ja tegevustest oma kõrgkooli.

Preemiad pani välja haridus- ja teaduministeerium ning preemiasaajad kandidaatide hulgast avalikustatakse 25. jaanuaril Tartus toimuval konverentsi “Kas õpetamine on kunst või teadus?” vastuvõtul.

Programmi Primus eelarve on 14,6 miljonit eurot (2008-2014) ning programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet. Programmi elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Viimased uudised