Üldandmed Kontakt Otsi

VIDEO: President von der Leyeni kõne olukorrast Euroopa Liidus

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas oma kõnes, et komisjoni eesmärk on elavdada majandust kestlikul ja ümberkujundaval viisil, mis looks Euroopale hea aluse majandusliku, keskkonnaalase ja geopoliitilise juhtpositsiooni saavutamiseks maailmas.

 

KÕNE PÕHIPUNKTID

Koroonaviirusele reageerimine ja tulevikus eurooplaste tervise kaitsmine

President kutsus üles kriisist õppima ning ütles, et Euroopa peab looma tugevama Euroopa terviseliidu, milles on tulevikukindel ja piisavalt rahastatud terviseprogramm EU4Health ning tugevam Euroopa Ravimiamet ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus.

Ta lubas luua biomeditsiini kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse Euroopa ameti BARDA, et suurendada võimekust reageerida piiriülestele ohtudele. President kutsub üles pidama eelseisva Euroopa tuleviku teemalise konverentsi raames arutelu ELi uute pädevuste üle tervishoiuvaldkonnas.

 

Euroopa Liit, mis kaitseb

President Von der Leyen rõhutas, kui oluline on tugevdada Euroopa sotsiaalset turumajandust ning kaitsta töötajaid ja ettevõtjaid väliste vapustuste eest. Ta lubas esitada õigusraamistiku ettepaneku miinimumpalga kehtestamiseks, rõhutades, et „miinimumpalk töötab – ning töö eest peab saama palka“.

President lubas võtta meetmeid ühtse turu edendamiseks, majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks, Schengeni ala täieliku toimimise taastamiseks, ELi tööstusstrateegia ajakohastamiseks ja konkurentsiraamistiku kohandamiseks.

 

Euroopa roheline kokkulepe: 55% vähem heidet aastaks 2030

President teatas, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada 2030. aastaks seatud heitkoguste vähendamise eesmärki 40%-lt 55%-le. See aitab ELil saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi. Süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism aitab tagada, et teised järgiksid Euroopa eeskuju.

Komisjon vaatab järgmisel suvel läbi kõik ELi kliima- ja energiaalased õigusaktid, et viia need kooskõlla 55% eesmärgiga.

Lisaks teatas president, et 30% ELi taasterahastu #NextGenerationEU 750 miljardi euro suurusest eelarvest eraldatakse roheliste võlakirjade kaudu. Ta lisas, et 37% taasterahastust investeeritakse Euroopa roheleppe eesmärkidesse, sealhulgas projektidesse, mis on seotud vesinikutehnoloogia, keskkonnahoidlike hoonete ja miljoni elektrisõidukite laadimispunkti rajamisega.

President kutsus üles looma arhitektide, inseneride ja disainerite koosloomeruumi Euroopa Bauhaus, et luua meie aja arhitektuuristiil, mis kajastab meie püüdlusi muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks maailmas.

 

Euroopa digikümnend

President von der Leyen rõhutas, et „…nüüd peab Euroopa hakkama digivaldkonnas teerajajaks – või siis jääb ta teiste sabassörkijaks ja teised panevad meie jaoks need standardid paika.” Ta kutsus üles järgima ühtseid põhimõtteid ja seadma 2030. aastaks selged eesmärgid seoses ühendatuse, oskuste ja avalike digiteenustega. Lisaks teatas ta, et EL investeerib 20% NextGenerationEU eelarvest digitaalvaldkonda.

 

Euroopa oluline roll ebakindlas maailmas

President kutsus üles taaselustama ja reformima mitmepoolset süsteemi, mis hõlmab muu hulgas ÜROd, WTOd ja Maailma Terviseorganisatsiooni. Ta lubas võtta vastu Euroopa Magnitski akti ja kutsus liikmesriike tungivalt üles kasutama kvalifitseeritud häälteenamust välissuhetes „vähemalt inimõiguste ja sanktsioonide rakendamise küsimuses“.

Viidates „uutele suhetele vanade sõpradega“, ütles president, et Euroopa on valmis koostama USAga uue Atlandi-ülese tegevuskava ja jõudma Ühendkuningriigiga kokkuleppele, tingimusel et viimane austab väljaastumislepingut. Ta sõnas, et see on õiguse, usalduse ja heausksuse küsimus, millest Euroopa ei taha kunagi taganeda.

President lubas aidata Lääne-Balkani riike majanduse elavdamisel ning rõhutas, kui olulised on Euroopa suhted Aafrikaga „mitte ainult kui naabrite…, vaid kui loomulike partneritega“.

Lõpetuseks lubab president von der Leyen kasutada Euroopa „diplomaatilist jõudu ja majanduslikku mõjuvõimu selliste kokkulepete vahendamiseks, mis toovad kaasa muutusi“ eetilistes, inimõiguste ja keskkonnaküsimustes. Ta ütles selgelt, et EL soovib ülemaailmset kokkulepet digitaalmajanduse maksustamises, kuid teeb seda üksi juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada: “Ma tahan, et Euroopa oleks õigluse eestkõneleja maailmas.”

 

Uus rändepakt

President teatas, et järgmisel nädalal esitab komisjon uue rändepakti ettepaneku, mis põhineb inimlikkusel ja solidaarsusel ning eristab selgelt neid, kellel on õigus siin viibida ja kellel mitte. Ta lubas, et komisjon suurendab jõupingutusi ja võtab vastutuse pärast Moria tulekahju, kuid rõhutas, et: „kui meie tegutseme…, siis ootan ma, et ka kõik liikmesriigid tegutseksid. Ränne on kogu Euroopa probleem ja kogu Euroopa peab osalema selle lahendamisel.“

 

Õigusriigi põhimõte

President rõhutas, et komisjon võtab enne septembri lõppu vastu esimese iga-aastase aruande õigusriigi põhimõtte kohta, mis hõlmab kõiki liikmesriike. Ta lubas tagada, et ELi vahendite kasutamisel järgitakse õigusriigi põhimõtet.

 

Rassismivastane võitlus ning võitlus vihakuritegude ja diskrimineerimise vastu

President von der Leyen teatas, et komisjon esitab rassismivastase Euroopa tegevuskava, tõhustab rassilise võrdõiguslikkuse seadusi ja laiendab ELi tasandi kuritegude loetelu kõikidele vihakuritegude ja vihakõne vormidele, olenemata sellest, kas need põhinevad rassil, usul, sool või seksuaalsel sättumusel. Komisjon nimetab ametisse ka oma esimese rassismivastase võitluse koordinaatori ning esitab strateegia LGBTIQ-inimeste õiguste tugevdamiseks ning edendab peresuhete vastastikust tunnustamist ELis.

 

Kavatsusavaldus

President von der Leyeni pöördumisega kaasneb kavatsusavaldus Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile ja eesistujariigi Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile. Avalduses on esitatud loetelu algatustest, mida Euroopa Komisjon kavatseb kõnes seatud eesmärkide saavutamiseks järgmisel aastal esitada. Ursula von der Leyeni kõne on praegu kättesaadav inglise keeles, peagi ilmub see kõigis ELi keeltes.

 

Lisateave

Lisateavet saab spetsiaalselt veebilehelt, milles võetakse kokku 2020. aasta pöördumises esitatud peamised algatused.

Lisateavet selle kohta, kuidas von der Leyeni komisjon on esimese tegevusaasta jooksul oma kohustusi täitnud, leiab siit. 

 

 

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni Eesti esinduse lehelt.

Viimased uudised