Täiskasvanud õppija

Erasmus+ programmi õpiränne toetab erineva haridustaseme ja sotsiaalmajandusliku tausta ning vähemate võimalustega täiskasvanute õppimist ja enesetäiendamist rahvusvahelises keskkonnas. Lisaks uutele teadmistele arendab välismaal õppimine osalejate keeleoskust, avardab maailmapilti ning annab tõuke haridustee jätkamiseks kodumaal.

Kes saab õpirändele minna?

Õpirändele saavad minna täiskasvanuharidust pakkuvas asutuses õppivad vähemate võimalustega täiskasvanud õppijad, eelkõige vähemate oskustega, s.o keskhariduseta inimesed.


Kuidas saab õpirändele minna?

Õpirännet korraldab asutus, kus osaleja õpib. Asutus taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui sisulise kvaliteedi eest. Enne õpirändele siirdumist sõlmib asutus õppijaga lepingu, kus kajastuvad nii oodatavad õpiväljundid kui osalejale eraldatav õpirände toetuse suurus. Programmist kaetakse õpirände ettevalmistuse, reisi- ja elamiskulud.

Kuhu saab õpirändele minna?

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Millised on võimalikud õpirände tüübid?


  • Rühmaviisiline õpiränne (2–30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õppijat)

Rühmaviisiline õpiränne toimub vastuvõtva partneri juures kombineerides formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe meetodeid. Rühmaviisilise õpirände sisu peab keskenduma võtmepädevuste arendamisele, samuti kaasamisele ja mitmekesisusele, digitaalsetele oskustele, keskkonnasäästlikkusele ja kodanikuaktiivsusele. Kogu õpirände vältel toetab osalejaid vilunud koolitaja saatvast organisatsioonist.

  • Individuaalne õpiränne (2-30 päeva)

Täiskasvanud õppijate individuaalne õpiränne hõlmab kuni kuuajalist teadmiste ja oskuste arendamist välispartneri juures. Igale osalejale koostatakse tema eesmärkide saavutamiseks individuaalne õppeplaan.

Lisaks füüsilisele õpirändele saab kõiki õppijate õpirändeid kombineerida virtuaalsete tegevustega.

Eespool nimetatud miinimum- ja maksimumkestust kohaldatakse õpirände füüsilise osa suhtes.

Kuidas toimub õpirände kvaliteedi tagamine ja osalejate toetamine?

Praktiline korraldus | Toetuse saanud organisatsioon peab tagama, et õpirände praktiline ja logistiline korraldus (reisimine, majutus, viisataotlused, sotsiaalkindlustus jne) oleks kvaliteetne.

Tervishoid, ohutus ja kinnipidamine kohaldatavatest õigusnormidest | Õpirände korraldamisel tuleb tagada osalejate maksimaalne ohutus ja kaitse ning kinni pidada kõigist õigusnormidest (nt vanema nõusolek, osalejate miinimumvanus jms). Osalejatele peab olema tagatud nõuetekohane kindlustuskate.

Osalejate valimine ja ettevalmistamine | Õpirändesse osalejate valimine peab olema läbipaistev, õiglane ja kaasav. Osalejad peavad saama asjakohase ettevalmistuse vastuvõtvas riigis hakkamasaamiseks. Osalejate ettevalmistus tuleks korraldada koostöös vastuvõtva organisatsiooniga (ja vastuvõtvate peredega, kui see on asjakohane).

Toetamine õpirände elluviimise ajal, seire ja mentorlus | Osalejatel peab olema võimalik paluda ja saada vastuvõtvalt ja saatvalt organisatsioonilt toetust ükskõik millal õpirände toimumise ajal. Kontaktisik mõlemas organisatsioonis, ühenduse võtmise viis ja kriisiolukorras käitumise juhised tuleb leppida kokku enne õpirände algust.

Osalejale peab õpirände ajaks olema määratud juhendaja või tugiisik, kes toetab teda igapäevaelu korraldamisel, jälgib õppeprotsessi kulgemist ja õpiväljundite saavutamist.

Keeletugi | Osaleja peab olema võimeline õpirändel aktiivselt kaasa töötama ja suhtlema. Toetust saav organisatsioon peab tagama asjakohase keeleõppe, mida on kohandatud vastavalt osalejate vajadustel. Veebipõhine keeletugi (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi õpirände töökeel(te)s. Lisaks sellele saavad osalejad võtta osa veebipõhistest keelekursustest, et vajadusel oma oskusi parandada.

Õpiväljundite määratlemine ja hindamine | Saatev ja vastuvõttev organisatsioon peavad leppima kokku iga osaleja või osalejate rühma õpirändeperioodi eeldatavates õpiväljundites. Individuaalse õpirände korral peavad õpiväljundid kokku leppima saatev ja vastuvõttev organisatsioon ning osaleja. Kokkuleppe vorm sõltub õpirände liigist. Õpiväljundeid ja muud osalejatele õpirändest tulenevat kasu tuleks ka süstemaatiliselt hinnata. Hindamise tulemusi tuleks analüüsida ja kasutada edasiste tegevuste täiustamiseks.

Õpiväljundite tunnustamine | Saatev organisatsioon peab nii formaalõppe kui informaalse ja mitteformaalse õppimise väljundeid ning muid osalejate poolt õpirände käigus saavutatud tulemusi asjakohaselt tunnustama, kasutades selleks võimalusel olemasolevaid Euroopa ja riiklikke tööriistu, näiteks Europassi õpirändetunnistust.