Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri (European Language Label ehk lühidalt ELL) on auhind, millega tunnustatakse uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja meetodite kasutamist, hea praktika levitamist ja keelelis-kultuurilise kogemuse vahetamist Euroopas. Tunnuskirja konkurssi korraldavad riiklikud Erasmus+ programmi agentuurid, kes võivad tunnuskirja omistada edukalt lõppenud Erasmus+ projektidele. Tunnuskirja pälvinud projektid märgitakse ära EPRP-s (European Project Results Platform).

Riiklikel agentuuridel on õigus tunnuskirja välja anda algatustele, mis ei ole Erasmus+ programmiga seotud, kuid peavad lähtuma samadest põhimõtetest: hõlmama kõiki hariduse ja koolituse aspekte, olema kaasavad ja uuenduslikud.

Eestis kannab tunnuskirja konkurss nime Aasta võõrkeelealane tegu. Konkurssi korraldatakse kord aastas ja konkursi Euroopa tasandi eelisteemad kinnitab Euroopa Komisjon. Aastatel 2021–2022 on Euroopa keeleõppe tunnuskirja eelisteemadeks keeleõppe toetamine IKT-vahendite ja digitaalse meediaga; keeleõppe ning võrdsuse, sotsiaalse sidususe ja kodanikuaktiivsuse edendamine ning keeleõpetajate professionaalne areng.

Aasta võõrkeelealase teo konkursikutse ja eelisteemad ning taotlusvorm on SIIN.Eestis auhinnatud projektide näited

2020. aastal Tartu Rahvaülikool: Eesti keele õppematerjalid uussisserändajatele

Tartu Rahvaülikool õpetab alates 2016. aastast eesti keelt rahvusvahelise kaitse saanud uussisserändajatele. Olemasolevad väga head eesti keele kui teise keele õppematerjalid on koostatud haritud, võõrkeeleoskusega õppijat silmas pidades, eeldades algajalt keeleõppijalt mitmeid oskusi, mida mõnedel õppijatel pole olnud võimalik omandada. Seetõttu otsustas Tartu Rahvaülikooli õpetajate meeskond koostada oma sihtrühmale mõeldud eesti keele õppematerjali, mis arvestaks täiskasvanud õppija vajadusi ja huvisid ega eeldaks teadmisi keele struktuurist. Alates 2017. aastast on praeguseks koostatud 3 erinevat eesti keele kui teise keele õppematerjali: „Ma õpin eesti keelt“ 0-A1 tasemele, „Lukust lahti!“ A2-tasemele ning „Alustame!“ – täiskasvanud õppijale mõeldud õppematerjal lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks eesti keeles. 

Vaata ka videot. 


2017. aastal GAME Club: projektid „JUKU“ ja „BARANKA“

Kursuse JUKU põhiliseks eesmärgiks on aidata lastel vene koolidest (5.–7. klass) arendada eesti kõnekeelt, pakkudes uuenduslikke aktiivõppemeetodeid, milleks on a) hariduslikud suhtlemismängud; b) loovad ülesanded, mis arendavad julgust kasutada eesti keelt; c) õuesõpe; d) grupi kaasamine õppematerjalide valmistamise protsessi; d) avastusõpe; e) draamaõpetus. Vaata ka videot.

Projekti BARANKA eesmärk on pakkuda keeleõpet mängulises vormis. Õpime vene keelt mängude ja lõbusate harjutuste kaudu, et arendada vene keele kasutamise julgust. Soovime anda õpilastele võimaluse tänu mitteformaalsele keskkonnale kogeda positiivseid kogemusi vene keele kasutamisel ja arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu. Aitame vältida võimalikke keelebarjääre, sh negatiivset hoiakut vene keele vastu. Õppijad saavad oskusi ja kogemusi, et koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jne).

Vaata ka videot keelekeskuse GAME asutaja Lyosha Razini tegemistest.

Tutvu School Education Gateway keeleõppe teemalise lehega.