Üldandmed Kontakt Otsi

EKKA pälvis agentuuri hindamisel positiivse tulemuse

2017. aasta teises pooles läbis EKKA Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA hindamise (loe lähemalt siit).

Mahuka eneseanalüüsi  ning koha peal toimunud intervjuude põhjal koostas hindamiskomisjon aruande ning ENQA nõukogu võttis märtsis 2018 vastu otsuse pikendada EKKA liikmesust ENQAs kuni veebruarini 2023.

EKKAt hinnati vastavalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste (EKKSS) teise ja kolmanda osa standarditele ning tulemused olid hindamiskomisjoni hinnangul järgmised (neljasel skaalal: vastab täielikult – vastab olulisel määral – vastab osaliselt – ei vasta):

EKKSS 3. osa: Kvaliteediagentuuride standardid ja suunised
3.1: Kvaliteedikindlustuse tegevused, poliitika ja protsessid – vastab täielikult
3.2: Ametlik staatus – vastab täielikult
3.3: Sõltumatus – vastab täielikult
3.4: Temaatiline analüüs – vastab olulisel määral (ENQA nõukogu leidis, et vastab täielikult)
3.5: Ressursid – vastab täielikult
3.6: Sisemine kvaliteedikindlustus ja kutse-eetika – vastab täielikult
3.7: Agentuuri perioodiline välishindamine – vastab täielikult

EKKSS 2. osa: Välise kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised
2.1: Sisemise kvaliteedikindlustuse arvestamine – vastab olulisel määral
2.2: Otstarbeka metoodika väljatöötamine – vastab täielikult
2.3: Rakendamine – vastab täielikult
2.4: Hindamiseksperdid – vastab täielikult
2.5: Hindamistulemused – vastab täielikult
2.6: Aruanded – vastab täielikult
2.7: Vaided ja kaebused – vastab täielikult

Komisjon kiitis EKKA ladusat ja sidusat meeskonnatööd ning juhtimise kvaliteeti, kõrget professionaalsust ja eetilist suhtumist, proaktiivsust ja paindlikkust. Eraldi tunnustati EKKA kui eestvedaja rolli kvaliteedihindamise heade praktikate levitamisel välisriikides. Heakskiidu sai ka kõrghariduse kvaliteedihindamise uus kontseptsioon, mis lõimib institutsiooni hindamise õppekavade hindamisega ning annab täiendava võimaluse keskenduda kitsaskohtadele temaatiliste hindamiste kaudu.

Ainus standard, milles EKKA ei saavutanud ENQA nõukogu hinnangul maksimaalset tulemust, on seotud kõrgkoolide sisemisele kvaliteedikindlustusele seotud nõuetega. Selle vajakajäämise oleme juba parandanud uue institutsionaalse akrediteerimise juures, kus kvaliteedikultuur ja kõrgkooli sisehindamine on eriliselt fookuses.

Samuti soovitas komisjon lisada ka esmahindamise juhendisse õppija-keskse lähenemisviisi nõude. Kuigi õppekaval üliõpilasi veel ei ole, tuleks hinnata seda, millisest õppimise ja õpetamise paradigmast kõrgkool lähtub. Asjalik soovitus, mida kavatseme kindlasti kuulda võtta.

Lisaks soovitab hindamiskomisjon enam panustada hindamisnõukogu liikmete pädevuse arendamisse kõrghariduse kvaliteedi hindamise valdkonnas. Kuna hindamisnõukogu liikmete vastutus on suur, leiab hindamiskomisjon, et EKKA ülesanne on nende arengut toetada, arvestades nende seniseid kogemusi, hariduslikku tausta jm.

Enamik komisjoni soovitusi kinnitab juba valitud arendustegevuste asjakohasust. Üks nendest on uues kontseptsioonis kavandatud temaatilised hindamised, mis päädivad analüütilise aruande ja parimate praktikate jagamisega.

Positiivne hindamisotsus tähendab samuti EKKA liikmesuse pikendamist EQARis.

Viimased uudised