Kutseharidus

Õppekavanõustajate võrgustiku seminar “VÕTA võlu ja valu ehk varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamine kvalifikatsiooni omandamisel” (17.-18.2016)
VÕTA põhimõtted ja arengud (Liana Roos, Haridus- ja Teadusministeerium)
Kuidas küsida õigeid küsimusi? (Marju Sepp)
Kogemusest õpitu arvestamine kvalifikatsiooni omandamisel Portugali näitel (Alexandra Costa Artur, IMANOVATION, Portugal)
Töökogemusest õpitu arvestamise võimalused Soome näitel (Sirje Hassinen, Omnia, Soome)
HAMET–metoodika rakendamine kutseõppes (Margus Koolme, Astangu KRK)
VÕTA erinevat tüüpi haridusasutuste vahel (Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium)
VÕTA-alased tegevused kutseõppeasutustes 2016 (Kersti Raudsepp, SA Innove)

Mis tehtud, mis teoksil?
Haridus- ja Teadusministeerium (Rita Siilivask)
SA Innove (Ülle Nõmmiste)

Välispäritolu õpilased kutsehariduses (28.04.2016)
Välismaalaste Eestisse saabumine õppe- ja teadusrände eesmärgil (Harry Kattai, Siseministeerium)
Välisõppurid kutsekoolides (Helen Põllo, Haridus- ja Teadusministeerium)
Rahvusvahelise kaitse saajale kohanemisel pakutav tugi (allikas: Sotsiaalministeerium)
Sisserändetaustaga õppijate integreerimine Soomes (Heldi Kikas)
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kogemus uussisserändajate integreerimisel kooliellu (Anu Luure, Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
Välispäritolu õpilane kui HEV õpilane(Agnes Pihlak, Ave Härsing, SA Innove)
Erinevus rikastab – kuidas kultuurierinevused mõjutavad õpilase õpistiili ja käitumist  (Ülle Rannut, ImmiSchool)

Kutsehariduse rahvusvahelistumise ja Erasmus+ õpirände harta seminar (14.04.2016)
Rahvusvahelistumine Eesti kutsehariduses – eile, täna, homme (Lea Orro, SA Innove)
Kutsehariduse õpirände harta taotlusvoor 2016 (Merike Sanglepp, SA Archimedes)
Rahvusvahelistumise strateegia kutsehariduses (Sigrid Aruväli, Tartu Kutsehariduskeskus)
VIDEO: Mida tähendab minu jaoks rahvusvahelistumine? – Helen Põllo, Anne Hütt, Aulika Riisenberg, Heli Mattisen, Eero Loonurm

Õppekavanõustajate võrgustikuseminar “Väljundipõhise hindamise võlu ja valu” (31.03-01.04.2016)
Kaidi Holmi kokkuvõte eelmisest seminarist
Hindamisest nii ja teisiti (Kaidi Holm, 1.04.2016)
Kas rakenduskava on rakendatav? (Einike Pilli, Kolm Talenti OÜ)
Õpiväljundite hindamine reaalses töösituatsioonis (Aive Antson, Tallinna Teeninduskool
Töökohapõhise õppe õpilase hinnang õppekava hindamiskriteeriumitele (Enely Raja, Tallinna Teeninduskool)
Õpiväljundite hindamine reaalses töösituatsioonis ehitusviimistluse õppekava näitel (Terje Jaksen, Tallinna Ehituskool
Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös (Monika Ints ja Jelena Vill, Tallinna Tööstushariduskeskus)
Kogemused eriala ja võtmepädevuste lõimitud õppe võimalikkusest (Helen Pärk, Tallinna Polütehnikum)
Lõimitud õppetunnid 2014/15 ja 2015/16  (Jane Mägi, Kuressaare Ametikool)
Välishindamise teemad kutseõppeasutustes (Sigre Kuiv, HTM)
Kutseõppeastuste lõpudokumentide vormistamisest (Kati Uusmaa, HTM)
VÕTA ja ECVETi rakendamisest (Rita Siilivask, HTM)
Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord (Mari Tikerpuu, HTM
Kutsehariduse tegevused (Ülle Nõmmiste, SA Innove)
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine (ÕKPAT) (Helna Karu-Baher)

Õppekavanõustajate võrgustikuseminar “Väljundipõhise õppe rakendamise võlu ja valu” (29.-30.10.2015)
Sirje Rekkori Padleti link
Kaidi Holmi Padleti link
Väljundipõhiste õppekavade rakendamine 5.taseme esmaõppes  (Elen Raudsepp, Tallinna Majanduskool)
Võtmepädevuste lõimitud õpetamine esma- ja jätkuõppes (Kristina Hallikas, Tallinna Ehituskool)
Väljundipõhine kutsekeskharidusõpe IT erialade näitel (Signe Vedler, Tartu Kutsehariduskeskus)
Õpiväljundid, kui ühine keel tööandjatega (Hele Liiv-Tellmann, Tallinna Teeninduskool)
Õppekavade arendustöö, kavandatavad muudatused (Rita Siilivask, Haridus- ja Teadusministeerium)
Koostöö väljundipõhise õppe kontekstis – kutsestandardid ja kutse andmine
(Heli Oruaas, SA Kutsekoda)
Kokkulepped õppekavade koostamiseks  (Ülle Nõmmiste, SA Innove)
Erasmus+ õpiränne kutsehariduses ja väljundipõhine õpe (Merike Sanglepp, SA Archimedes)

Infoseminar Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta taotlejatele (14.04.2015)
Seades eesmärke ja mõeldes strateegiliselt (Ramia Allev)
Rakenduskõrgkooli üliõpilaste ja kutseõppijate õpirände kogemus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Danel Jantra, Tiina Uusma)
Kutsehariduse õpirände harta taotluskutse (Merike Sanglepp)

Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide avaseminar 2014
Erasmus + õpirändeprojektid taotlusaastal 2014
Projekti elukaar
Toetuse kasutamise leping
Projekti aruandlus ja Mobility Tool+
ECVET õpirändel

Strateegilise koostöö (KA2) tehnilise seminari materjalid:
Strateegilise koostöö projektid
Taotlusvorm ja taotluse esitamine

Infoseminaride “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses” materjalid:
Ettekanded Erasmus + infoseminaridel (jaanuar2014):
Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses
ECVET Eestis
Erasmus+ KA1 – Õpiränne
Erasmus+ KA2 – Strateegilise koostöö projektid
Erasmus+ teekond (Andres Pung)
Erasmus+ teekond (Kalmar Kurs)

Õpirändeprojektide tehniline seminar (14.02.2014)
Hea õpirändeprojekt
KA1 taotlusvorm ja taotluse esitamine

Lisamaterjalid:
Erasmus+ KA2 – koostööprojekti eelkirjeldus