Sihtasutus Archimedes kolis oma Tallinna kontorid Tõnismäele

Sihtasutus Archimedes kolis. oma Tallinna kontorid Tõnismäele. 24. oktoobril kolis Sihtasutus Archimedes oma Tallinna kontorid Tõnismäele. Edaspidi asub Noorteagentuur aadressil Tõnismägi 5a ja teised üksused aadressil Tõnismägi 11.

Tõnismäe majades on rohkem nõupidamise ruume, mis lubavad meil veelgi paremini teenust pakkuda ja võimalusi tutvustada.

Kohtumiseni uuel aadressil!

Algas konkurss “Aasta võõrkeelealane tegu 2017″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskirja konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2017″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid  jm, mis on tulemuslikud ning uuenduslikud ja on innustanud õppima võõrkeeli.

Aasta võõrkeelealane tegu 2017 võib olla tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne. Aasta võõrkeelealane tegu võib olla ka festival, õpiring, keelteklubi, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2017. aasta eelisteemad:

1. Keelerikkad koolid ja klassid: mitmekesisuse väärtustamine koolides

Antud eelisteema keskendub formaalsele õppele üldhariduses, pöörates samas mitmekeelsusele ja keeleõppele tähelepanu ka kutsehariduses. Loe edasi…

2.  Keelesõbralik ühiskond — kogemusõpe

Tunnuskirja projektid võiks esile tuua ja toetada tegevusi ja meetmeid, mis edendavad kogemusõpet ja keelesõbraliku ühiskonna arengut. Projektid peaks tutvustama kõigile vanuserühmadele mõeldud uuenduslikke kogemuslikke keeleõppeviise. Loe edasi…

Tunnuskirjale kandideerimine

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine

Taotlusi saab esitada kuni 11.juunini 2017 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja tutvuda tunnuskirja teemaliste videoklippidega YouTube’is  https://www.youtube.com/watch?v=oLxfrsbTkoQ

Lisainfo 6979 212 või made.kirtsi@archimedes.ee

Euroopa-keeleõppe-tunnuskiri-1

Parimate tunnustamine

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja  Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel, täpsem info septembris.

Loe lisaks:
“Võõrkeelealase teo laureaat: pakume vahetut võimalust kultuuride erinevuse kogemiseks”
“Aasta võõrkeelealane tegu on Tallinna Heleni Kooli viipekeelse sõnaraamatu projekt”

Hariduse ja teaduse heaks

LEIA KOOSTÖÖPARTNER: Eestisse tuleb 70 hariduseksperti arutama infotehnoloogia ja digioskuste teemal

Sihtasutus Archimedes korraldab septembrikuus kontaktseminari  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning digipädevuste teemal: „Enhancing Digital Competences in Education and Training“.

Kontaktseminar

17.-20.septembrini Tallinnas toimuvale kontaktseminarile on tulemas pea 70 õpetajat, koolitajat ja haridusspetsialisti üle Euroopa, keda kõiki seob huvi IKT ja digioskuste teemade vastu. Seminar korraldatakse Erasmus+ programmi koostööprojektide partnerite leidmiseks.

Ootame seminarile osalejad erinevatest haridusvaldkonna asutustest kui ka näiteks kohalikest omavalitsustest, ettevõtetest, kultuuri- ja noortetööga tegelevatest organisatsioonidest.

28. aprillini ootame nende Eesti haridusasutuste ja organisatsioonide taotlusi, kel plaan osaleda Erasmus+ rahvusvahelises koostöös.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiad meie kodulehelt.

Kontaktseminar annab lisaks digipädevuste mõistete tutvustamisele veel võimaluse saada teada viimastest arengutest ja väljakutsetest hariduse ja tehnoloogia vallas, tutvuda kolleegidega eri riikidest ning töötada ühiste projektiideede kallal. Eesmärgiks on alustada Erasmus+ strateegilise koostöö projektide ettevalmistamisega 2018. aasta taotlusvooruks.

Lisaks on seminari oluline eesmärk toetada koostööd ja uute ideede sündi eri valdkondade ja asutuste vahel, rikastades sel moel hariduselu uute vajalike algatustega kasutades nutikaid IKT lahendusi.

„Riigiti on täiesti erinevad arusaamad sellest, mis asi digipädevus üldse on,“ kirjeldab eelmisel aastal IKT teemalisel kontaktseminaril osalenud TLÜ digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere.

„Osade jaoks on see siiani klassikaline informaatikaõpetus, mis meil toimus 80ndatel – programmeerimine, algoritmid, andmestruktuurid. Teiste jaoks on see jällegi pedagoogikavaldkonda kuuluv oskus ehk orkestreerimise või õppija poolt vaadatuna teadmiste loomise ja jagamise oskus. Kolmandate jaoks on digipädevus aga teadmine, mis su arvuti kapoti all on ja oskus MS Office’it hästi kasutada.”

Loe Mart Laanperega tehtud intervjuud.

Eelmisel seminaril sündis 14 ideed

2016. aasta septembris Tallinnas toimunud kontaktseminari tulemusena sündis 14 erinevat rahvusvahelist projektiideed, mille kallal töötati edasi kuni kevadise Erasmus+ taotlustähtajani.

„Kontaktseminaril sõlmitud koostöö on kindlasti oluliselt viljakandvam, kui interneti teel leitud partneritega. Seminaril tekib vahetu isiklik kontakt, mille abil on kergem tõhusalt toimivat meeskonda luua. Mul on kahel korral õnnestunud ka interneti teel toimiv meeskond leida, kuid see on alati riski peale minek. Seminaril leitud “sõbrad” tekitavad turvatunde ning koostöö laabub sujuvamalt,“ meenutab Uuemõisa Lasteaed-Algkooli huvijuht Triin Ollema.

Ollema osales  eelmisel kontaktseminaril ning esitas tulemusena edukalt Erasmus+ strateegilise koostöö projekti.

„Otsustasime projekti koordineerima asuda kuna meil on juba kolme rahvusvahelise projekti kogemus, sealhulgas partnerina Erasmus+ KA2 projektis. Leidsime, et oleme valmis uueks väljakutseks koordineerimise näol ning juba projektikirjutamise faasis oleme suutnud luua hästi toimiva meeskonna. Arvame, et meie jaoks on koordineerimise võlu just enese proovile panek suurema vastutusega rollis.“

Erasmus+ Cross-sectoral Contact Seminar

erasmusplus-768x192

Erasmus+ toetab Eesti hariduse rahvusvahelist koostööd 10 miljoni euroga

Erasmus+ toetab sel aastal Eesti haridusvaldkonna projekte pisut enam kui 10 miljoni euroga.

Erasmus+

Erasmus+ programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks ja strateegiliseks koostööks. Õpirändesse saab minna vähemalt 3212 osalejat ning toetust sai 11 rahvusvahelise koostöö projekti.

Õpirände projektid

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide 2016. aasta taotluste tähtajaks esitati kokku 121 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 9 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,3 miljonit eurot. Kokku taotleti toetust ligikaudu 4470 õpirändeks.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 88 projekti rohkem kui 7,8 miljoni euro ulatuses. Toetuse saanud 80 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2860 osalejal ning 8 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 352 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 72%.

Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste õpirändele, kokku üle 248 000 euro.

NB! Toetusesaajate nimekiri on seisuga 01.07.2016 ja ei ole lõplik. Euroopa-sisese täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektidele on avatud täiendav taotlustähtaeg (04.10.2016) ning kõrghariduse üleilmse õpirändeprojektidel on samuti avatud täiendav taotlustähtaeg (15.09.2016).

Strateegilise koostöö projektid

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile.

Taotlejaid oli üheteistkümnest maakonnast, kõige arvukamalt Harjumaalt, kokku 24 taotlust. Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 11 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,28 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui viiendik (22%) said Euroopa Komisjoni toetuse.

NB! Toetusesaajate nimekiri on seisuga 01.007.2016 ja ei ole lõplik. Üldhariduse valdkonna koolidevaheliste koostööprojektide (KA219) toetusesaajad avalikustatakse pärast taotlusvooru tulemuste kinnitamist Euroopa Komisjoni poolt (hiljemalt augustis).

Hariduse ja teaduse heaks

Lisainfo:

Karol Sepik

SA Archimedes

Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist

Tel 626 89 84

karol.sepik@archimedes.ee

Ühendkuningriigi osalemine Erasmus+ programmis

Seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise referendumiga on kerkinud küsimusi Erasmus+ programmi koostöö- ja õpirändeprojektide jätkumise kohta.

erasmuslogo

Euroopa Komisjon kinnitab, et vastavalt lepingutele, kehtib Ühendkunigriikides Euroopa Liidu õigus seni, kuni riik on liidu liige. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda, kogemusi saada ja vabatahtlikku tööd teha.

Lisainfo:

British participation in Erasmus+

UK Referendum on Membership of the European Union: Questions & Answers

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg

Foto14

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg.

Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.

Teine taotlustähtaeg on 15.09.2016 (kell 13.00 Eesti aja järgi). Üleilmse õpirände teise vooru tegevused algavad 1.veebruaril 2017 ja võivad kesta kuni 31.juulini 2018.

Võimalikud taotlejad võivad tutvuda eelarve tabeliga, et selgitada välja, millises mahus on II taotlusvoorus võimalik õpirännet toetada.

Siit saab alla laadida taotlusvormi.

Üleilmse õpirändetegevuste taotlusele järgneb Sihtasutus Archimedese tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Loe Erasmus+ üleilmsest õpirändest lähemalt.

25. mail toimus Erasmus Pluss koordinaatorite infopäev

25.05 Mõdrikul

25. mail toimus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul Erasmuse koordinaatorite kohtumine.

Kohtumist korraldas SA Archimedes ning selle raames arutati 2016/17 projektide rahastamist ning tehti taotlusvoorudest kokkuvõtted; kirjeldati nii Euroopa-sisese kui üleilmse õpirände tendentse, käidi üle Erasmuse koordinaatorite käsiraamatu uuendused, keeleõpet puudutav info ning kommunikatsiooniteema.

Kohtumisel osales lisaks 25 koolide esindajat erinevatest kõrgharidust pakkuvatest õppeasutustest üle Eesti. Mõdriku võttis külalisi hästi vastu, pakkudes suurepärast ilma ja huvitavat ekskursiooni mõisas ning ümbritsevates hoonetes ja pargiroheluses.

Märtsis toimub Erasmus+ spordivaldkonna infopäev

3. märtsil 2016 toimub Brüsselis Erasmus+ spordivaldkonna infopäev. Infopäeva peamine eesmärk on rahastamisvõimaluste tutvustamine.


Lisaks selgitatakse üritusel alaprogrammi prioriteete ja värskemaid poliitikaid. Erasmus+ spordivaldkonnale suunatud alaprogrammi  2016. aasta eelarve on 27, 4 miljonit eurot. Infopäev toimub Brüsselis (Charlemagne’i maja, Rue de la Loi 170, B-1000, vaata kaarti). Üritus on osalejatele tasuta, reisikulusid ei kaeta. Üks asutus/organisatsioon võib saata kuni kaks osalejat.

Osalejad saavad ennast registreerida SIIN. Samas leiab ka päevakava ning online-striimi lingi, mille kaudu saab kogu infopäeva jälgida (tehakse avalikuks 3. märtsil). Registreerimine lõpeb 18. veebruaril või piiratud kohtade täitumisel. Samuti saab üritusest osa võtta Twitteri kaudu, kasutades teemaviidet #sportinfoday.

Vaata ka:

Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus
Erasmuspluss.ee spordivaldkonna veebileht
Euroopa Komisjoni Erasmus+ spordivaldkonna veebileht

Teate koostas:

Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
SA Archimedes
karol.sepik@archimedes.ee

2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid

2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid. Tutvu 2016. aasta Erasmus+ programmi taotlusvooru tähtegade ja vormidega. Kogu info on saadaval taotlejale mõeldud alamlehel.

TAOTLUSTÄHTAJAD:

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Kõrgharidus
02.02.2016 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
02.02.2016 Üleilmne õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas
15.09.2016 Üleilmne õpiränne II voor

Järgmisi alltegevusi viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA):
26.02.2016 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
10.02.2016 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine(KA2) (Capacity Building in HE)
18.02.2016 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)

Üldharidus
02.02.2016 Kooli töötajate õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
02.02.2016 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
19.05.2016 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Täiskasvanuharidus
02.02.2016 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

Taotlusvormid leiad SIIT.

Erasmus Munduse infoseminar

7. jaanuaril toimub Tallinnas Erasmus Munduse ühisõppekavade teemaline infoseminar.

Korraldame 7. jaanuaril 2016  kell 14 -17Kreutzwald Hotel Tallinnas  (Endla 23) Erasmus Munduse ühisõppekavade teemalise infoseminari, kus tutvustame lähemalt programmi tingimusi ja võimalusi.

Erasmus Munduse eelarve on võrreldes eelnevate aastatega märgatavalt tõusnud ning 2016. aasta voorus läheb jagamisele ligikaudu 80 miljonit eurot, mis lubab toetada 27-30 ühisõppekava (2015. aastal sai toetust 15 ühisõppekava).

Ühisõppekavade taotlustähtaeg on 18. veebruaril 2016.>
Palun registreerige ennast seminarile hiljemalt 22. detsembril kell 18. Registreeruda saab täites infoseminari REGISTREERIMISVORMI.